93 805 4210 info@ceanoia.cat

Transparents com els més petits

Posem a la vostra disposició tota la informació

exigida per la Llei de transparència

La Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència,

accés a la informació pública i bon govern, neix de la necessitat de regular a nivell autonòmic conceptes bàsics com són la transparència, l’accés a la informació, el bon govern i el govern obert per poder parlar d’una administració que dóna compliment al principi de legalitat i de qualitat en els seves actuacions.

Informació institucional i organitzativa

Resum formal de la funció i objectius del Consell Esportiu de l’Anoia.

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Informació i documents referents als resultats i pressuposts.

Gestió administrativa

Relacions i convenis per dur a terme l’activitat esportiva a la comarca.

En col·laboració amb: